شب شیشه ای

توی هر گوشه این شهر... دارم از عشق تو یادی